Obchodné podmienky (for english please scroll down)

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode si.li. – Simona Janišová a Linda Viková (www. siliceramics.com). Obchodné podmienky bližšie vymedzujú a objasňujú práva a povinnosti predávajúceho (Dark Unicorn s.r.o.) a kupujúceho (zákazník). Tieto Obchodné podmienky tvoria vo svojom aktuálnom znení obsah kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim.

Predávajúci:

Dark Unicorn s.r.o., Vajnorská 7, 83103 Bratislava, IČO: 48220752, DIČ: 2120105328

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že s Obchodnými podmienkami súhlasí a tieto sa budú vzťahovať na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri uzatváraní kúpnej zmluvy a prípadnej reklamácii tovaru.

Objednávka tovaru:

Všetky objednávky vytvorené na stránkach www.siliceramics.com sú záväzné pre obidve strany. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými a reklamačnými podmienkami. Prijatie objednávky potvrdí predávajúci zaslaním potvrdzujúceho e-mailu. Predávajúci si vyhradzuje právo neprijať objednávku, a taktiež neprijať objednávku od kupujúceho, ktorý riadne neprevzal alebo nezaplatil tovar v minulosti. Objednávku môže kupujúci stornovať prostredníctvom e-mailu kedykoľvek pred potvrdením prijatia objednávky zo strany predávajúceho. Kupujúci zodpovedá za škody, ktoré vznikli predávajúcemu vinou nesprávneho použitia internetového obchodu.

Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku v prípade, keď

 • nebudú kupujúcim riadne vyplnené požadované kontaktné údaje.
 • nebude požadovaný tovar dlhodobo k dispozícii na sklade u dodávateľa. O tejto skutočnosti bude predávajúci kupujúceho informovať bez zbytočného odkladu.

Cena tovaru:

Cena tovaru je vždy uvedená u jednotlivých položiek. Všetky ceny produktov sú uvedené hodnote vrátane dane. K cene tovaru sa pripočíta cena za dopravu podľa zvoleného spôsobu doručenia a podľa váhy objednaného tovaru.

Spôsob platby a dodania:

 1. platba prevodom na účet a doručenie Slovenskou poštou
 2. platba Paypalom a doručenie Slovenskou poštou
 3. platba platobnou kartou a doručenie Slovenskou poštou
 4. platba na dobierku a doručenie Slovenskou poštou
 5. platba prevodom a osobný odber tovaru po prijatí platby na adrese Šoltésovej 13, Bratislava 811 08
 6. platba Paypalom a osobný odber tovaru po prijatí platby na adrese Šoltésovej 13, Bratislava 811 08
 7. platba platobnou kartou a osobný odber po prijatí platby tovaru na adrese Šoltésovej 13, Bratislava 811 08

Číslo účtu: SK71 7500 0000 0040 2201 2879

Radi by sme vás upozornili, že prevod na účet z jednej banky do druhej trvá 48 hodín. Pre urýchlenie dodania objednaného tovaru odporúčame vložiť peniaze priamo na náš účet v ktorejkoľvek pobočke banky. Všetky naše výrobky balíme bezpečne, hlavne do recyklovateľných obalov. Výrobky zasielame Slovenskou poštou, vždy 1.triedou. Cena poštovného a balného je vyrátaná na základe váhy a množstva objednaného tovaru.

Dodacia lehota:

Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v čo najkratšej dobe v závislosti od jeho dostupnosti na sklade. Dodacia lehota sa pohybuje od 14 pracovných dní do 3 týždňov od prijatia záväznej objednávky, resp. od prijatia platby za tovar na účet. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť plnú výšku kúpnej ceny tovaru vrátane poštovného. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až dňom zaplatenia ceny v prospech predávajúceho v plnej výške. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. Zásielkovou službou. alebo poškodenie tovaru zavinené poštou, resp. zásielkovou službou. Predávajúci nezodpovedá za nemožnosť dodávky tovaru v dôsledku vyššej moci alebo v prípade, kde objednaný tovar nie je v žiadanej lehote na trhu dostupný. Objednávku je možné stornovať do 24hod od doručenia informačného e-mailu.

Odstúpenie od zmluvy, vrátenie tovaru:

V súlade s platnými zákonmi je kupujúci oprávnený tovar vrátiť bez udania dôvodu kupujúcemu do 7 dní od jeho prevzatia. Odstúpiť od zmluvy je nutné preukázateľným spôsobom (písomne, e-mailom) s uvedením čísla objednávky a dátumu nákupu. Toto právo Vám vyplýva z § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Zb.). Neskoršie odstúpenie od zmluvy už nie je možné. Následne tovar kupujúci odošle späť predávajúcemu, alebo osobne doručí na adresu Šoltésovej 13, Bratislava 811 08. Kupujúci je povinný vrátiť v tomto prípade nepoužitý a kompletný tovar v pôvodnom nepoškodenom obale spoločne s priloženým dokladom o kúpe. Náklady súvisiace s vrátením tovaru hradí kupujúci. Odporúčame poslať tovar ako poistenú zásielku. Pri vrátení tovaru nie je možné akceptovať vrátenie tovaru zásielkou

na dobierku. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok sa predávajúci zaväzuje vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu prevodom na účet, a to do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru.

Záverečné ustanovenia:

Všetky zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok budú prevedené výhradne v písomnej forme a budú uverejnené na internetovej stránke predávajúceho najneskôr v deň ich vstúpenia do platnosti. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1. 7. 2010.

Reklamačný poriadok

Právo na uplatnenie reklamácie

Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru poškodenie, má kupujúci právo tovar reklamovať. Pre správne posúdenie je nutné, aby bol reklamovaný tovar čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami. Kupujúci je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel, rovnako aj podmienky stanovené pre používanie a ošetrovanie tovaru v súlade s jeho prirodzenou životnosťou. Reklamácie nie je možné uplatniť na škody spôsobené treťou stranou – napr. predávajúci nie je zodpovedný za rozbitie výrobkov dopravcom a pod.

Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie

Reklamáciu je možné uplatniť písomnou formou, e-mailom (silimailbox@gmail.com), alebo poštou na adresu ateliéru Simona Janišová a Linda Viková, Šoltésovej 13, 811 08 Bratislava. Reklamovaný tovar je možné doručiť Slovenskou poštou alebo prostredníctvom prepravcu. Súčasťou reklamácie musí byť písomný popis poškodení, ktoré sú predmetom reklamácie a doklad o kúpe tovaru alebo poštová doručenka.

Zodpovednosť predávajúceho

Predávajúci zodpovedá za to, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti vo všeobecnosti požadované predávajúcim alebo výrobcom popisované alebo očakávané, že zodpovedá požiadavkám, právnym predpisom v určenom množstve a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pri použití veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

Predávajúci zodpovedá za nedostatky, ktoré sa vyskytnú na tovare po prevzatí (zakúpení) tovaru v záručnej dobe. Naše výrobky boli vyšetrené v akreditovanom skúšobnom laboratóriu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade. Výsledky laboratórnych skúšok RÚVZ v Poprade potvrdili, že naše porcelánové výrobky je možné bezpečne používať v priamom styku s potravinami. Protokol o skúške zašleme na požiadanie.

Predávajúci nezodpovedá za chyby:

ak si kupujúci poškodenie spôsobil sám, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o nedostatku tovaru vedel pre ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru, ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru jeho nesprávnym, či nadmerným používaním, ak tovar bol mechanicky poškodený alebo zničený neodbornou manipuláciou, alebo bol poškodený počas prepravy, ak farba materiálu presne nezodpovedá farbe na internete podľa ktorej bol tovar kúpený ak presnosť natlačenia vzoru na látke nezodpovedá fotografii, podľa ktorej bol produkt objednaný, keďže každý produkt značky si.li. je originál. Po prijatej reklamácií sa kupujúcemu vystaví reklamačný list s uvedením dátumu, kedy sa reklamácia prijala, aký tovar je reklamovaný, kedy a kde bol tovar zakúpený, aký nedostatok sa vyskytol a cena, za akú bol tovar

zakúpený. Reklamačný list sa posiela na adresu kupujúcemu e-mailom. Ak kupujúci reklamuje nedostatok tovaru, predávajúci reklamáciu riadne preverí a rozhodne o jej vybavení ihneď po prijatí reklamovaného tovaru, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Predávajúci vybaví reklamáciu maximálne do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Lehoty na uplatnenie reklamácie:

Predávajúci zodpovedá za nedostatky tovaru po dobu 24 mesiacov od prevzatia veci kupujúcim ak na tovare, jeho obale alebo v záručnom liste nie je uvedená záručná doba dlhšia. Ak je reklamácia vybavená opravou, predlžuje sa záručná doba o dobu od uplatnenia reklamácie do dňa, v ktorom je spotrebiteľ povinný po skončení opravy si tovar prevziať a to aj v prípade, že tak neurobil. Ak je reklamácia vybavená výmenou tovaru za tovar nový, plynie nová záručná doba odo dňa, keď bol tovar odovzdaný, resp. zaslaný kupujúcemu. Ak nie je reklamácia chybného tovaru uplatnená v záručnej dobe, právo zo zodpovednosti za nedostatky zaniká. Kupujúci bude po vybavení reklamácie informovaný osobne, telefonicky alebo e-mailom.

Práva spotrebiteľa:

Pri chybách tovaru, ktoré spotrebiteľ v priebehu záručnej doby uplatní, má právo pri odstrániteľných nedostatkoch, aby bola chyba odstránená bezplatne, riadne a načas. Pri nedostatkoch, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia riadnemu užívaniu veci, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od kúpy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny. Ak je chyba odstrániteľná, avšak pre opätovný výskyt nedostatku po oprave nemôže spotrebiteľ vec riadne užívať, má právo na výmenu veci alebo na vrátenie kúpnej ceny

tovaru. Ak ide o neodstrániteľné chyby, ktoré nebránia riadnemu užívaniu veci, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

Ochrana osobných údajov

Vážime si našich klientov a tejto skutočnosti sa snažíme prispôsobiť aj našu komunikáciu s Vami. Uvedomujeme si, že internetový obchod si vyžaduje veľké množstvo dôvery a preto chceme rešpektovať Vaše súkromie. Všetky Vami zaslané údaje budú slúžiť len pre účely komunikácie našej spoločnosti s Vami, našimi zákazníkmi. Zaväzujeme sa, že v súlade so zákonom č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov428/2002 neposkytneme Vaše osobné údaje bez Vášho súhlasu tretím osobám. Našim zákazníkom sa snažíme maximálne vyhovieť k ich spokojnosti. Budeme radi ak sa nám ozvete v prípade akýchkoľvek otázok alebo požiadaviek.

silimailbox@gmail.com

Orgán dozoru a dohľadu

Slovenská obchodná inšpekcia

Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

Prievozská 32, P.O. Box 5

820 07 Bratislava 27

Terms and Conditions

These terms and conditions are valid for shopping in the internet shop si.li. – Simona Janišová and Linda Viková (www.siliceramics.com). They further define and explain seller (Dark Unicorn s.r.o.) and buyer (customer) rights and responsibilities.

Seller:

Dark Unicorn s.r.o., Vajnorská 7, 83103 Bratislava, IČ: 48220752, VAT: SK2120105328

Purchasing the goods on this website the buyer agrees with these terms and conditions, which apply to all relations between the seller and the buyer when concluding a lease contract and also for potential complaints on goods.

Ordering goods:

All orders placed on www.siliceramics.com are obligatory for both sides. By placing an order online to purchase a product the buyer confirms that they have read and agreed with these terms and claim conditions. The seller confirms the acceptance of the order by sending e-mail confirming receipt. The seller reserves the right not to accept an order from any buyer, or from buyer who did not receive or did not pay for the goods in the past. The order may be cancelled by the buyer via e-mail anytime before they receive the confirmation of their order from the seller. The buyer is responsible for the damage which is caused by the incorrect use of the internet shop.

The seller reserves the right to cancel an order when:

 • the contact details are not properly completed by the buyer
 • the required goods is not available for a longer period

Price of goods:

The price is listed with individual items. All prices are final including tax, excluding shipping. Shipping price is added to the price of goods according to the chosen method of shipment and weight of the articles.

Payment and delivery options:

 1. Bank transfer on our account and the delivery by Post Office
 2. Paypal transfer on our account and the delivery by Post Office
 3. Card payment on our account and the delivery by Post Office
 4. Cash on delivery by Post Office
 5. Bank transfer on our account and local pickup of articles after payment receivemenet at Šoltésovej 13, Bratislava 811 08, Slovakia
 6. Paypal transfer on our account and local pickup of articles after payment receivemenet at Šoltésovej 13, Bratislava 811 08, Slovakia
 7. Card payment on our account and local pickup of articles after payment receivemenet at Šoltésovej 13, Bratislava 811 08, Slovakia

Account number – SK71 7500 0000 0040 2201 2879

our goods are packed well and safely, mostly in fully recyclable packaging. We use exclusively 1st Class Post Office services. Calculation of shipping price is based on amount and weight of final order.

Delivery period:

The seller is obliged to deliver the goods within the shortest period possible, depending on its availability in store. Delivery time may be from 14 working days to 3 weeks. The buyer is obliged to pay the full price for the goods, postage included. The buyer takes the possession of goods on the day of full payment. The seller is not responsible for the delayed delivery caused by the postal service. The seller is not responsible for the impossibility of delivering the goods caused by force mayor or when the ordered goods are not available. The order can be cancelled within 24 hours after the reception of the information e-mail.

Cancellation and returns:

In accordance with the law on consumer protection is the buyer entitled to defeat a contract within 7 days from the date of delivery. The buyer can back out of the contract in writing, by e-mail. The number of order and the date of purchase must be included. However, it is essential that the buyer returns the goods: complete and unused in the original packing together with the purchase receipt. The returns of goods are at the buyer’s expense. We recommend insuring the parcel. No cash on delivery is accepted when returning the goods. When all of the above conditions are satisfied the seller is obliged to send back the money for goods on buyer’s account within 14 days from the acceptance of the returned goods.

Final provisions:

All changes of these general terms will be done in the written form only and will be published on the seller’s website by the day they come into force at the latest. These terms and conditions came into effect on 1 July 2010.

Complaints procedure

The right to raise a complaint:

If the purchased goods are damaged, the buyer has the right to raise a complaint. It is necessary for the goods to be clean, complete and in compliance with general hygiene principles. The buyer is compulsory to use the goods according to the generally known rules, as well as according to the requirements determined for the use and treatment of goods in compliance with its natural lifespan. Seller is not responsible for damages caused by third side – for example damages due to shipping.

How to raise a complaint:

You can raise a complaint in writing, by e-mail (silimailbox@gmail.com) or send it to our studio address: Simona Janišová a Linda Viková, Šoltésovej 13, 811 08 Bratislava. The reclaimed goods can be delivered by

Slovak post or by a courier. The complaint must contain written description of the damage, which is a subject of the complaint and the purchase receipt.

Seller’s responsibility:

The seller is responsible for the quality of the goods and their properties must answer the demands, legal principles and the purpose. The seller is also responsible for the imperfections, which occured during guarantee period. Our products have been tested by an accredited testing laboratory of Regional Office for Public Health based in Poprad. The results of these laboratory tests confirmed that our porcelain products are food-safe and can be used in direct contact with food. The test report is available upon request.

The seller is not responsible for the defects:

if the defect was caused by the buyer, if the buyer knew about the defect before the purchase, if the buyer was given a discount on the goods, If the goods were damaged due to improper use (i.e. contrary to the instructions for use), if the goods were damaged due to unprofessional manipulation and bad manipulation during shipping,if the colour of the material does not exactly correspond with the colour on the internet according to which the product was purchasedif the image on the cloth does not exactly correspond with the photo according to which the product was ordered, because each product of si.li. is an original. Once the complaint is accepted, a letter of complaint is issued containing the date of acceptance, what kind

of goods is reclaimed, when and where the goods were purchased, what defect has occurred and the price of the goods at the purchase. The letter of complaint is sent to the buyer by e-mail. The seller has to examine the reclaimed goods and decides about the complaint, in more complicated cases it may take up to three days. The seller settles the complaint up to 30 days.

Guarantee period:

The guarantee period is 24 months from the acceptance of goods. The guarantee period may be longer if it is marked on the goods, on the packaging, or in the guarantee letter. If the claim is provided with repair, guarantee period is extended for the time from the fulfilment of claim to the day, when the consumer is compulsory to take over the goods, even if they did not. If the complaint is provided with exchange of goods, new guarantee period runs from the date when the goods were delivered, respectively sent to the buyer. If the complaint of defective goods is not applied within the guarantee period, the law of liability for defects expires. The buyer will be informed about the complaint in person, by phone or e-mail.

Consumer’s rights:

During the guarantee period the consumer is entitled to have the faults remedied free of charge, properly and in time. If the defect is impossible to be removed and if it prevents the normal use of the item, the buyer has the right to exchange the item or has the right to withdraw from the purchase and demand the refund of the purchase price. If the defect is removable, but occurs again after the repair, which prevent the consumer from using the item, the consumer has the right for exchange or for the refund of the purchase price. If the defect is unremovable and prevents the consumer from using the item, the consumer is entitled

to a appropriate discount on the price of goods.

Privacy Policy

si.li. appreciates their clients and we realize that Internet shopping requires a large amount of trust. We will respect your privacy. All information you submit will be used only for the purpose of our communication with you, our customers. We will not share your personal information without your permission to third parties. We are trying to accomodate the demands of our customers. We will be happy to hear from

you in case of any questions or requests!